Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ. Τώρα μπορείς να καταλάβεις γιατί πετάνε τη μπάλα στην εξέδρα, μιλάνε για ''λυρικά αριστερά πουτσιλίκια ανατομικές περιοχές των αιμορροίδων, ντολμαδάκια χωρίς κιμά'' και άφθονο δάκρυ και πόνο που χύνεται κάθε φορά που βάζουν ένα ακόμη λιθαράκι για να ολοκληρωθεί η ταφόπλακα της χώρας και του λαού, ψηφίζοντας αντιλαική μέτρα.


Χρωστάς στις τράπεζες;
Ετοιμάσου.
Ξέχνα τη σκληρή διαπραγμάτευση, το παράλληλο πρόγραμμα, την επαναφορά της περηφάνειας της αξιοπρέπειας και της ελπίδας.
Αυτό σε περιμένει  από Σεπτέμβρη.


8. Καταγγελία από την Τράπεζα: 8.1. Η Τράπεζα δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα οποτεδήποτε, η δε καταγγελία θα επιφέρει τα αποτελέσματά της μετά παρέλευση δύο (2) μηνών από την επίδοση του εγγράφου στον Πιστούχο (τακτική καταγγελία). 8.2. Η καταγγελία εκ μέρους της Τράπεζας συμφωνείται ότι θα έχει άμεση ισχύ (έκτακτη καταγγελία) εφ’ όσον γίνεται σε συνέχεια οποιουδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα: α) Καθυστέρηση επί δύο μήνες ολοσχερούς εξόφλησης Ελάχιστης Καταβολής ή οποιουδήποτε ληξιπρόθεσμου ποσού οφείλεται στην Τράπεζα από την παρούσα σύμβαση ή άλλη δανειακή σχέση. β) Παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, που όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις ή σχετικής διάταξης νόμου. γ) Περιορισμός της δικαιοπρακτικής ικανότητας του Πιστούχου και ιδίως η υποβολή του σε δικαστική συμπαράσταση. δ) Σοβαρή επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας ή και της φερεγγυότητας του Πιστούχου και ιδίως η πτώχευσή του ή η υπερημερία του σε οποιαδήποτε δανειακή σχέση με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα. ε) Μεταβολή του αναληφθέντος από την Τράπεζα κινδύνου στ) Καταδίκη του Πιστούχου σε φυλάκιση. ζ) Ανακριβής δήλωση ή απόκρυψη στοιχείων που ζητήθηκαν στο πλαίσιο της Αίτησης. η) Θάνατος του Πιστούχου. Η επέλευση κάποιου από τα γεγονότα των περιπτώσεων (γ), (δ) και (η) ανωτέρω στο πρόσωπο του Εγγυητή δίνει στην Τράπεζα το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πιστούχο την παροχή επαρκών κατά την κρίση της ασφαλειών για τις εκ της παρούσας απαιτήσεις της, σε περίπτωση δε παράλειψης του Πιστούχου να τις παράσχει η Τράπεζα θα δικαιούται να καταγγείλει την Σύμβαση. 9. Συνέπειες καταγγελίας: Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας, είτε από την Τράπεζα είτε από τον Πιστούχο, η Τράπεζα κλείνει τον Λογαριασμό της Πίστωσης και το σύνολο της οφειλής του Πιστούχου από την παρούσα Σύμβαση (ήτοι το ανεξόφλητο κεφάλαιο, οι πάσης φύσεως τόκοι και οι λοιπές επιβαρύνσεις) καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και βαρύνεται μέχρι την εξόφλησή του με τόκο υπερημερίας υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον όρο 3.6 ανωτέρω.
..........................................
Έναρξη ισχύος του παρόντος 20/09/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου